Menu

Nieuwsbrief April 2013

Hospice Wijchen 30 April 2013

Deze keer o.a.:

  • Wie krijgen dit nieuwsbulletin?
  • Stand van zaken fondswerving
  • De 1stecertificaathouder
  • Actie Vrijwilliger VPTZ Wijchen
 

Website

www.hospicewijchen.nl

 

Blijf op de hoogte:

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Hospice Wijchen

De eerste nieuwsbrief…

Beste <<First Name>>,

Bij deze ontvang je de eerste nieuwsbrief, het digitale nieuwsbulletin dat jullie naast alle mondelinge informatie op de hoogte houdt van de stand van zaken met betrekking tot het Hospice Wijchen. Wij – Kay Poelen, Peter Gatzen, Anne de Haan en Ton van Dillen – willen proberen je dit bulletin maandelijks toe te sturen. Wij gaan ervan uit dat dit zeker gaat lukken; waarom niet? Nu – de eerste keer – is het toch ook gelukt.
 
Wát wij als informatie naar je gaan sturen, weten wij zelf ook nog niet. De komende periode is voor ons net zo’n grote vraag als voor jou, maar dat maakt het op z’n minst boeiend en zeker spannend. Alhoewel, spannend? Spannend is de wijze waarop het Hospice gerealiseerd wordt. Spannend is niet de uitkomst, want die staat al vast: het Hospice komt er. Niet voor niets hebben we gekozen voor de leuze ‘Bouw mee aan Hospice Wijchen’ en niet voor een spreuk als: ‘Ziet u Hospice Wijchen ook zitten?’ of ‘Wilt u een steentje bijdragen?’.
 
Hoe wij je gaan informeren, is wel duidelijk: zo helder mogelijk en zo open als het kan. Uitnodigend ook, want als je nog ideeën hebt….kom over de brug en reageer. Wij hebben een ideeënbus, iedere avond wordt die geleegd en worden de suggesties en voorstellen gewikt, gewogen en besproken. Wij willen aan de Fazantstraat immers een huis creëren, waar elke Wijchenaar trots op kan zijn.

Wie krijgen deze nieuwsbrief?

Deze nieuwsbrief wordt per mail toegestuurd aan alle direct bij het komende Hospice betrokkenen, dat wil zeggen: alle vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van de VPTZ Wijchen, en alle commissieleden en ambassadeurs, die de komst van het Hospice voorbereiden.
 

Bestuur, commissies en ambassadeurs

Bestuur:  Rob Jeurissen, Suzana van Lare, Karen van Eldonk, Toos van Peursem, Richard Binnendijk en Ton van Dillen.
 
Commissie Organisatie: Toos van Peursem, Pia Gradussen (coördinator BTH Druten), Liesbeth Vogels (huisarts), Christine Mulder (huisarts), Els Stooker (LuciVer), Minie Haas en Ineke de Jong (coördinatoren VPTZ Wijchen), Ricy Loeffen (vrijwilligster VPTZ Wijchen) en Hans Vos (ZZG Zorggroep).
 
Commissie VPTZ Thuiszorg: Ton van Dillen, Suzana van Lare, Toos van Peursem, Geert Goossens en Cor de Louw.
 
Commissie Bouw: Paul Kokke, Ronnie Reijnen en Bart Welling.
 
Commissie PR & Fondswerving: Hans Klaaijsen, Kay Poelen, Peter Gatzen, Geer Verbiezen, Lex Coenen, Rob Jeurissen en Ton van Dillen.
 
Ambassadeurs: (op dit moment en in alfabetische volgorde) Pieter Aalbers, Harrie Bakker, Rob Engels, Sjef Franssen, Annemarie Gooiker, Henk-Jan Grobbe, Marlijne de Groot, Walter Hamers, Frans van den Heuvel, Henri van Hout, Elly Jaspers, Marco Luijk, Gosse Noordewier, Piet Philipsen, Geert Sanders, Agnes Schaap, Monique Schaap, Dave Stapel, Tonnie Verploegen en Ruud Welling. De lijst van ambassadeurs is samengesteld uit het Comité van Aanbeveling en de mensen die deze functie onlangs met liefde op zich hebben genomen.
 

Brochure, flyer en promofilm

Op de eerste avond met onze ambassadeurs, d.d. 18 april jl., werden ten behoeve van de fondswerving een spiksplinternieuwe brochure en flyer gepresenteerd. Kay, Peter, vormgever Bjorn van Raaij en drukkerij De Kleijn hadden zich flink uitgeleefd om van deze producten iets heel moois te maken. De brochure is een ‘case for support’ die met name voor de vermogensfondsen, vermogende Wijchenaren en Wijchense bedrijven gebruikt (gaat)  worden. Natuurlijk krijgen ook jullie allemaal zo’n exemplaar.
Jullie ontvangen ook een exemplaar van de flyer, die bestemd is om veel ‘vrienden van Hospice Wijchen’ over de streep te trekken.
Hans Klaaijsen en Ton van Dillen hebben binnenkort een eerste gesprek met Eyes & Ears over de inhoud van een promotiefilm. Eyes & Ears heeft zich namelijk bereid verklaard om over het Hospice Wijchen gratis zo’n film te vervaardigen. Deze kunnen we gebruiken voor zowel de fondswerving als voor de informatie- en voorlichtingsactiviteiten over het Hospice. 
 

Bijeenkomsten in Woezik en Hernen

Op 20 maart jl. waren Rob Jeurissen en Ton van Dillen te gast bij de Stichting Woezik Promotie in Zaal Verploegen. Rob gaf aan de aanwezigen tekst en uitleg over de plannen met betrekking tot het Hospice. De aanwezigen waren bijzonder geïnteresseerd en zelfs meer ook dan dat. Het bestuur deed de toezegging om voor het Hospice diep in de buidel te zullen tasten en enkele aanwezigen deden toezeggingen in natura.
Op donderdagavond 25 april jl. was Rob opnieuw uitgenodigd; dit keer bij het bestuur van de Hernense Stratenmarkt. Aanleiding was het aanbod van Ton Rutten – tijdens de genoemde bijeenkomst van 20 maart – om tijdens de Stratenmarkt op 9 juni a.s. een hoogwerker te plaatsen en belangstellenden daarin het Land van Maas & Waal te laten zien. De opbrengst van deze actie komt het Hospice ten goede. Het bestuur uit Hernen geeft aan deze actie alle medewerking.

Stand van zaken huidig pand

Op het perceel Fazantstraat 66 staat op dit moment nog een semipermanent gebouw. In de overeenkomst met de Gemeente Wijchen is de VPTZ verantwoordelijk voor de verwijdering van dit pand. Diverse pogingen worden ondernomen om het aan een belangstellende te verkopen, desnoods te schenken. Als stichting kunnen wij er namelijk niets mee en het staat alleen maar in de weg.


 

Om narigheid te voorkomen is onzerzijds ingestemd met een tijdelijke antikraakbewoning. Deze situatie zal duren tot wij de ruimte nodig hebben, c.q. het gebouw kunnen ‘slijten’. Mocht iemand van jullie een belangstellende weten….. aarzel niet om van je te laten horen!
 
Overigens heeft Peter het bouwsel prominent op Marktplaats (zakelijke goederen/ machines en bouwketen) gezet. Vijfenzestig nieuwsgierigen hebben al gekeken. Dus, wanneer jullie het gebouw zelf willen hebben – bijvoorbeeld als buitenhuisje, opvang voor de kleinkinderen, hobbyruimte, bed & breakfast of als logeerplaats voor de schoonouders: wees er dan snel bij!

Stand van zaken fondswerving

Met uitstekende hulp van het bureau Leenaers Verloop, in de deskundige personen Sofie Bienert en Hans van der Westen, heeft de Commissie PR & Fondswerving een begroting opgesteld en een plan de campagne voor fondswerving gemaakt (zie brochure en bijlagen). Simpelweg komt het laatste erop neer, dat wij via vier kanalen willen werken: achtereenvolgens door benadering van de landelijke en regionale vermogensfondsen, de vermogende Wijchenaren, de Wijchense bedrijven en de Wijchense gemeenschap.  Aan de eerste twee groepen wordt momenteel met enthousiaste en creatieve hulp van de ambassadeurs hard getrokken en ook de Wijchense bedrijven willen wij nog voor de vakantie aanspreken. Men zegt wel eens dat de vrijwilligers van de VPTZ engelen zijn en dat is ook zo. Maar in dezelfde lijn mogen wij de ambassadeurs beslist engelbewaarders noemen!
Omstreeks september 2013 willen wij veel, heel veel langdurige ‘Vrienden van het Hospice’ zoeken onder de Wijchense bevolking. In de flyer is daarover meer te lezen maar weet nu al, dat je op jaarbasis vriend kunt worden voor de prijs van een dozijn grote kroketten tot een flinke slof slecht smakende sigaretten; natúúrlijk mag een vriend ook aankloppen voor de prijs van meerdere kroketten en van – om iets te noemen – een jaarabonnement op een grote grijze kliko. 
Wij houden jullie op de hoogte!

De eerste certificaathouder

Aan vermogenden en bedrijven in Wijchen – maar wij willen echt niemand uitsluiten! – wordt de mogelijkheid tot het kopen van (maatschappelijke) certificaten (€ 5000) geboden. De ambassadeurs zijn met deze certificaten op stap.
 
Op 24 april jl. is het eerste certificaat gekocht door Suze Celine van Dillen. Omdat Suze pas één jaar is en nog niet tekenbevoegd, heeft haar vader Remco aangeboden om in haar plaats op te treden en het Hospice financieel te steunen.

Contact met de gemeente

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 april jl stond de informatienota ‘Realisatie BijnaThuisHuis in Wijchen door Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg”. Peter Gatzen had voorafgaand aan deze vergadering een bijeenkomst georganiseerd met alle gemeentefracties. Rob en Ton kregen de gelegenheid om de fracties in een half uur stevig bij te praten over de stand van zaken. Opnieuw werd duidelijk dat het draagvlak voor het Hospice bij de fracties bijzonder groot is. Dit werd op de 25ste april nog eens benadrukt, toen Gerrie Toonen van de Lokale Dorpspartijen een motie indiende. Alle gemeenteraadsleden stemden met de motie in en ook het college was het van harte met de motie eens. Het gevolg? De gemeente Wijchen stelt voor de bouw van het Hospice het perceel aan de Fazantstraat beschikbaar voor het symbolische bedrag van € 1,– per jaar. In de wandelgangen hebben wij al gehoord dat diverse bestuursleden en ambassadeurs dit bedrag wel uit eigen zak willen betalen.

Actie vrijwilliger VPTZ Wijchen

Een van de vrijwilligers van de VPTZ Wijchen heeft zijn familie nauw betrokken bij zijn en onze wens om een Hospice te realiseren. Terwijl zijn gasten nog van de koffie met gebak genoten en elkaar zaten bij te praten over de laatste nieuwtjes binnen de gezinnen, de politiek, de mode en het voetbal, kwam hij op een idee. Zijn familieleden vonden het een geweldig idee, keken elkaar aan en zochten naar hun portemonnees. De actie van deze vrijwilliger – nee, we noemen geen naam en straat maar paus Franciscus heeft er ruim een maand geleden op plaats genomen – bracht € 615,– op voor het Hospice. Geweldig!

Giften in natura

Uit het voorafgaande in deze nieuwsbrief mag gerust geconstateerd worden, dat velen op dit moment hard aan de slag zijn om het Hospice Wijchen te realiseren. Dit gebeurt op allerlei manieren en het meest in het oog springt wellicht de fondswerving. 
Er wordt zeker ook gewerkt aan andere plannen, die aan het doel kunnen bijdragen. In een volgende brief komen wij daar graag op terug.
Nu is het nog wel van belang om te melden dat er voor het Hospice ook toezeggingen in natura binnen komen. Zij zijn welkom als een goede vriend! Om de toezeggingen niet te vergeten schrijven we die op een blaadje, dat we zorgvuldig onder ons kussen bewaren.

Advertentie Wegwijs

In de editie van de Wegwijs d.d. 1 mei komt een advertentie van de Stichting VPTZ Wijchen.
Wij proberen daarmee 3 vacatures in te vullen, te weten:  
 
Secretaris Bestuur (gemiddeld 6 uur per week):
van deze persoon wordt verwacht dat zij/hij alle taken op zich neemt die standaard bij deze functie in een stichting behoren.
 
Secretariële Ondersteuner Commissie PR & Fondswerving (projectfunctie/ gemiddeld 6-8 uur per week):
deze persoon zorgt met de commissie voor een goed georganiseerde administratie en houdt deze up to date. Bovendien verleent zij/hij organisatorische hand- en spandiensten bij de uitvoerende taken van de commissie. 
 
Administrateur Commissie PR & Fondswerving (projectfunctie/ gemiddeld 4-6 uur per week):
deze persoon zorgt voor een goede financiële administratie en verleent tevens hand- en spandiensten bij de uitvoerende taken van de commissie.
 
Mochten jullie in je omgeving nog iemand kennen, die voor een van deze functies uitstekend geschikt is……. Aarzel dan niet!
 

Aan alle lezers: prinsheerlijke dagen toegewenst en onze beste groeten, 

Kay, Peter, Anne en Ton
 
ANBI Status

De VPTZ Wijchen (RSIN: 8005.55.636) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan de VPTZ en aan het Hospice Wijchen aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

VPTZ

Hospice en Thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ Nederland.